درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
کریمدادی
مذکر
پایان خدمت
22 - 10 - 1363
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان فرانسویمقدماتی
زبان ترکیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 1 - 1388 تا 6 - 1392 در مختلف مشغول بکار بوده ام
از 6 - 1392 تا 6 - 1394 در ارام صنعت شرق مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد