درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
بابازاده
مذکر
معافیت
6 - 1 - 1365
متاهل
لیسانس
حسابداری حسابرسی
گواهی دریافت و پرداخت راهکاران تحت وبپیشرفته
مدرک ICDLمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حسابدار را دارم
از 5 - 1394 تا 5 - 0 در ارتباط صدای گویا مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 4 - 1394 در موسسه حسابرسی آگاه اندیشان مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1393 تا 1 - 1393 در شرکت آوا پروتیین پاییتخت مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران