درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
امیر محمد
اقاپور
مذکر
معافیت تحصیلی
8 - 2 - 1374
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
پاکدشت