درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
احسان
داوری
مذکر
معافیت
27 - 9 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
طراحی میکروکنترلر AVRمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج