درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بینا
سامعی پور
مونث
30 - 6 - 1369
مجرد
فوق لیسانس
گرافيک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارشناس هنرهای تجسمی را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی گرافيست را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج