درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ناصر
وصالی
مذکر
پایان خدمت
1 - 3 - 1350
متاهل
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
مدیریت وسرپرستی پروژه های عمرانیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 1 - 1391 تا 12 - 1391 در 11-سرپرست کارگاه خط انتقال آب به سایت صنایع سنگین مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز