درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
محمدی
مونث
19 - 8 - 1358
مجرد
لیسانس
مشاوره و راهنمایی
زبان انگلیسیمقدماتی
کامپیوتر--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 8 - 1387 تا 7 - 1393 در چند شرکت مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1378 تا 1 - 1386 در فرهنگی مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1386 تا 8 - 1387 در فروشگاه مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1386 تا 8 - 1387 در شرکت فنی مهندسی مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1385 تا 1 - 1386 در دفتر تبلیغاتی مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1385 تا 1 - 1387 در کتابخانه مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان